Mas malaki kasi ang TF ni Richard Gutierrez

Nagsalita na ang ama ni Angel Locsin na si G. Colmenares ga­nundin ang manager niyang si Becky Aguila sa The Buzz nung na­karaang linggo at ina­min ng mga ito na hindi na nag-ren­ew si Angel ng kon­trata sa GMA-7 na nag-ex­­­pire nung March 31.

Ina­min din ni Becky na siya ang nag­pa­dala ng feeler sa ABS-CBN at nasa stage na sila ng nego­sasyon sa ka­sa­lu­kuyan. Nag­pa­dala na rin si Becky ng sulat sa GMA man­agement hing­­gil sa pla­no nilang hindi pag­pir­ma ng pani­ba­gong kon­trata sa Kapu­so Net­work na siyang nag-build-up at nagpa­laki ng pa­nga­lan ni Angel.

Of cour­se, may mas ma­tin­ding da­hilan kung bakit hin­di na muling nag-renew si Angel ng kon­trata sa GMA-7 at isa na rito ang talent fee umano na kanyang tina­­tanggap.

Isang source ang nag­balita sa amin na wala pa umano sa ka­la­hati ang tinatang­gap ni Angel kumpara sa kanyang kapana­ba­yang build-up star ng GMA na si Richard Gutierrez.

“Kahit kailan ay hindi nila naging prob­lema si Angel nung kasalu­kuyan pa itong nasa GMA kahit maliit la­mang ang tinatang­gap nito. Trabaho lang nang tra­ba­ho si Angel kahit hirap na hirap na ang kan­yang kata­wan sa kaku­langan ng oras para mag­pahinga. Okay lang sana kay An­gel na mag­tra­baho nang mag­tra­baho kung okey ang com­­pen­sation na kan­yang na­ta­tanggap,” ku­wento ng aming source. - philstar.com

No comments:

INSTAGRAM FEED

@soratemplates